Reglement

Artikel 1:    Definities:

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

1.    Instant Styling by Diana/De rechtspersoon:

            Instant Styling by Diana B.V.

            Diezerplein 32

            8021 CV Zwolle

            Telefoon 06-83614284

            E-mailadres: instantstyling@hotmail.com

Maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 10.00 uur en 20.00 uur. Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kamer van Koophandelnummer : 65983130

BTW nummer: NL 105361367B01

2.    koper/ondernemer:

De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Instant Styling by Diana

 

Artikel 2:     Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Instant Styling by Diana en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Instant Styling by Diana en koper.

2.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper/ondernemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

3.   Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk vooraf door Instant Styling by Diana aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen.

4.   Is er door koper/ondernemer opdracht gegeven aan Instant Styling by Diana om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is voor partijen (koop op afstand).

5.   Door het gebruik van de internetsite van Instant Styling by Diana en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper/ondernemer deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite van Instant Styling by Diana.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

1.   Alle aanbiedingen van Instant Styling by Diana zijn vrijblijvend.

2.   Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en met het recht het aanbod binnen 14 werkdagen na ontvangst  van de aanvaarding te herroepen. Instant Styling by Diana heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien een artikel onverhoopt niet voorradig is.

3.   Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van Instant Styling by Diana is verstuurd c.q. is gedaan dan wel indien deze schriftelijk door een medewerker van Instant Styling by Diana aan koper/ondernemer wordt bevestigd. Koper/ondernemer en Instant Styling by Diana komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie-vormen  een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan af. De elektronische bestanden van Instant Styling by Diana gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

 Artikel 4: Prijzen en betaling

1.   Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

2.   Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de koper/ondernemer zich niet in Nederland bevindt, is de koper/ondernemer verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.   De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien op het bestelformulier wat door de koper/ondernemer aanvaard dient te worden.

4.   Instant Styling by Diana kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

5.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen de op de factuur gestelde termijn.

6.   Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is Instant Styling by Diana gerechtigd over de openstaande hoofdsom een rentepercentage van 5% per maand, dan wel deel van de maand, in rekening te brengen onverminderd de buitengerechtelijke incassokosten welke 15% van de openstaande hoofdsom bedragen met een minimum van € 100,00. 

 

Artikel 5:    De overeenkomst

1.   De overeenkomst tussen Instant Styling by Diana en koper/ondernemer komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door koper/ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarde.

2.   Indien de koper/ondernemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Instant Styling by Diana onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.   Instant Styling by Diana kan zich -binnen wettelijke kaders-  op de hoogte stellen of de koper/ondernemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Instant Styling by Diana op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6:    Zichtzendingen

1.   Indien koper/ondernemer verzoekt om een zichtzending kan Instant Styling by Diana zonder opgaaf van reden deze zichtzending weigeren.

2.   Een zichtzending heeft altijd betrekking op de duur van maximaal zeven dagen, binnen welke termijn koper/ondernemer het product dient te retourneren. Indien koper/ondernemer de zichtzending wenst te retourneren, dient deze het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Instant Styling by Diana te retourneren.

3.   Gedurende de zichtdagen zal de koper/ondernemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

 

Artikel 7:    Kosten in geval van retourneren zichtzending

1.   Indien de koper/ondernemer gebruik maakt van zijn recht de zichtzending te retourneren, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.   Indien de koper/ondernemer een bedrag betaald heeft, zal Instant Styling by Diana dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8:    Uitsluiting retourrecht zichtzending

Het retourrecht voor een zichtzending wordt uitgesloten voor producten:

a.    Die door Instant Styling by Diana tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper/ondernemer;

b.    Die duidelijk persoonlijk van aard zijn of in opdracht gemaakte haarstukken;

c.    Producten welke gebruikt zijn in een mate die uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden wenst te worden, overschrijden;

d.    Welke door de koper/ondernemer zijn veranderd c.q. aangepast.

 

Artikel 9:    Conformiteit en garanties

1.   Instant Styling by Diana staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.   De door Instant Styling by Diana te leveren producten worden voorafgaand aan de levering door Instant Styling by Diana gecontroleerd en in goede staat afgeleverd.

3.   Garantie geldt enkel ten aanzien van fabricagefouten en niet ten aanzien van slijtage en gebuiksschade of schade als gevolg van onjuist gebruik.

4.   Om in aanmerking te komen voor garantie dient de koper/ondernemer deze binnen een redelijke periode, doch in ieder geval binnen een periode van 2 dagen na constatering van de fabricagefout schriftelijk aan Instant Styling by Diana te melden.

5.   Garantie wordt maximaal verleend gedurende de periode dat de producent garantie verstrekt.

 

Artikel 10:    Levering en uitvoering

1.   Instant Styling by Diana zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de bestellingen alsmede bij de uitvoering van de bestelling van producten.

2.   Als plaats van levering geldt het adres dat de koper/ondernemer aan Instant Styling by Diana kenbaar heeft gemaakt.

3.   Tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt tussen partijen zal Instant Styling by Diana geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling leveren tenzij Instant Styling by Diana binnen 8 dagen na acceptatie een langere leveringstermijn heeft aangegeven.

4.   Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper/ondernemer hiervan uiterlijk binnen 8 dagen na bestelling bericht van. De koper/ondernemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden, maar dient € 50,- te vergoeden aan alreeds bestelde materialen.

5.   In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Instant Styling by Diana het bedrag dat de koper/ondernemer reeds heeft betaald, min de vergoeding heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

6.   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Instant Styling by Diana zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Voorafgaand aan het toezenden van een vervangend artikel zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

7.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging niet bij de ondernemer.

 

Artikel 11:        Aansprakelijkheid

1.   In het geval Instant Styling by Diana aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.   Instant Styling by Diana is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde en/of ontstaan door eventueel verkeerd gebruik van de geleverde producten, door opzet of door grove schuld/nalatigheid aan de zijde van consument of koper.

3.   Schade die naar het oordeel van de koper het gevolg is van opzet of grove schuld van Instant Styling by Diana dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Instant Styling by Diana te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Instant Styling by Diana ter kennis wordt gesteld komt dan niet voor vergoeding in aanmerking.

4.   Indien en voor zover Instant Styling by Diana aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief de BTW en verzendkosten. 

5.   Eventuele aansprakelijkheid van Instant Styling by Diana voor gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de koper zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instant Styling by Diana is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12:        Overmacht

1.   Instant Styling by Diana is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattende voor haar rekening komt.

2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Instant Styling by Diana geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Instant Styling by Diana niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 13:        Toepasselijk recht en geschillen

1.   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Instant Styling by Diana partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook indien aan haar verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3.   De burgerlijke rechter in het arrondissement Overijssel, is, bij uitsluiting, bevoegd van een eventueel geschil kennis te nemen.

© 2016 - 2021 Instantstylingbydiana.nl